Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 • 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Sky Energy s.r.o, IČO: 27382532, se sídlem K. Čapka 1231/6, 360 01 Karlovy Vary, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 42562 (dále jen: „Správce“).
 • 2. Kontaktní údaje Správce jsou:
  K. Čapka 1231/6, 360 01 Karlovy Vary, email: [email protected]
 • 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • 4. S ohledem na účel a formu zpracování přijatých informací, které představují pouze anonymní telefonní číslo ze kterého je zasílána objednávka služeb, není možné přímo či nepřímo identifikovat fyzickou osobu, není považována tato informace jako Osobní údaj. V zájmu právní jistoty, Správce informuje o podmínkách ochrany nákládání s přijatými informace.
 • 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • 6. Podmínky a vztahy neupravené v těchto Podmínkách ochrany osobních údajů se řídí právním řádem České republiky především příslušnými ustanoveními právních předpisů: zákon na ochranu osobních údajů, občanský zákoník, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění vaší objednávky (dále jen „Smlouva“).
 • 2. Správce zpracovává pouze údaje nezbytné pro plnění Smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • 1. Zákonným důvodem zpracování přijatých informací je:
  • 1.1. plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • 2. Účelem zpracování přijatých informací je
  • 2.1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány informace, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (telefonní číslo), poskytnutí těchto informací je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí těchto informací není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,
 • 3. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 • 1. Správce uchovává přijaté informace:
  • 1.1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 6 měsíců od ukončení smluvního vztahu).
 • 2. Po uplynutí doby  uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci přijaých informací (subdodavatelé Správce)

 • 1. Příjemci přijatých informací jsou osoby:
  • 1.1. podílející se na dodání zboží, služeb či realizaci plateb na základě smlouvy,
  • 1.2. zajišťující služby provozování objednávkového systému a další služby v souvislosti s jeho provozováním,
  • 1.3. zajišťující ekonomické, právní a poradenské služby v souvislosti s naplněním účelu Smlouvy.
 • 2. Správce nemá v úmyslu předat přijaté informace do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 • 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte, v případě, že sdělíte Správci své osobní údaje:
  • 1.1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • 1.2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • 1.3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • 1.4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • 1.5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • 1.6. v případě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údaju, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo uvedený email Správce těchto podmínek.
 • 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení přijatých informací a osobních údajů.
 • 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť přijatých informací a  osobních údajů, v listinné podobě, zejména hesla, antivirové programy, šifrování, uzamykatelné a oddělené prostory.
 • 3. Správce prohlašuje, že k přijatých informacím a osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • 1. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 10. října 2019